Maite Salord

Escriptora

Arxiu de la categoria 'Activitat política'

Menorca i el turisme 1911-2017: Almon s’està com aquí

 

Aquests dies, es pot veure, a la sala del Roser de Ciutadella, una mostra que, sens dubte, promet ser una de les apostes expositives més interessants d’aquest estiu. M’estic referint a l’exposició “Almon s’està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017”, organitzada pel Consell Insular de Menorca, l’Institut Menorquí d’Estudis, amb la col·laboració dels ajuntaments d’Alaior,  Maó i Ciutadella, i coordinada per Alfons Méndez, garantia de rigor i qualitat.

Aquesta iniciativa ens permet veure com el turisme, des dels seus orígens, fa un ús intensiu de la il·lustració i la fotografia per crear una imatge de l’illa que s’ha anat transformant al llarg del temps. Hi podeu veure cartells preciosos, guies, fulletons, maquetes i plànols d’urbanitzacions que no van arribar -per sort!- a ser realitat, entre moltes altres curiositats.

Cal dir que el turisme actual és el resultat d’un procés de maduració de més d’un segle, durant el qual ha esdevingut un dels sectors més puixants de l’economia menorquina, fet que justifica l’organització d’una exposició dedicada a aquesta activitat. Tanmateix, la interacció entre visitants i locals té multitud d’altres facetes, que aquesta mostra intenta explorar: cultural, social, històrica, arquitectònica, urbanística, paisatgística…

Si no l’heu vista, no us la podeu perdre. Serà a Ciutadella fins dia 1 de juliol; a Maó, del dia 6 de juliol al 28 d’agost; i a Alaior, del dia 1 de setembre a 1 d’octubre. I una darrera cosa: el catàleg val molt la pena!

 

En la sessió plenària del Consell Insular de Menorca del mes d’abril, es va aprovar el Reglament del Consell d’Illa, fòrum global de participació ciutadana i, per tant,  lloc de trobada de totes les entitats de Menorca inscrites en el corresponent registre.

Es tracta d’una qüestió molt important perquè, des del primer moment, ha estat voluntat de l’equip de govern del Consell Insular de Menorca facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. És per aquest motiu que hem previst la constitució d’aquest Consell d’Illa perquè sigui l’òrgan més ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten el conjunt de l’illa.

Així, per poder fer realitat el  Consell d’Illa, en el plenari d’abril, es va aprovar, per unanimitat, el projecte de reglament que en determinarà la composició, la forma d’elecció i renovació dels seus membres vocals, funcions i el règim de funcionament d’aquest òrgan col·legiat de caràcter deliberant i consultiu, etc, etc.

L’objectiu del Consell d’Illa ha de ser el de debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals, un òrgan de consulta i participació que ha d’assistir el Consell Insular i ha d’implicar de la millor manera possible el conjunt d’agents socials de Menorca en l’activitat de la institució insular per tal de potenciar la màxima participació en la definició i el seguiment del futur de la nostra comunitat insular. Concretament, les seves funcions són:

  1. Assessorar el Consell Insular de Menorca en la definició de les grans línies de la política i la gestió insulars, així com generar consens ciutadà en temes d’interès general.
  2. Conèixer i debatre els projectes estratègics de Menorca.
  3. Conèixer els criteris del pressupost insular i fer el seguiment dels principals programes d’actuació insular.
  4. Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de l’illa.
  5. Emetre informe sobre les consultes ciutadanes que es vulguin fer en aplicació del què preveu el Títol IV del Reglament de participació ciutadana.
  6. Debatre i, en el seu cas, emetre informe o dictamen, sobre altres temes vinculats al seu objecte a petició de la Presidència, del Ple del Consell Insular o de les entitats representades

Esperam convocar-lo en els propers mesos, un cop s’aprovi definitivament el Reglament i es nomenin els seus membres, i que sigui un espai actiu de posada en comú d’idees i projectes que han de determinar el futur de Menorca.

Crònica d’un Ple XXIII: El model territorial de Menorca

Sens dubte, el tema més important que es va tractar en el plenari del mes de març del Consell Insular de Menorca va ser la derogació parcial de la Norma Territorial Transitòria (NTT), aprovada pel PP en el passat mandat.

En el seu moment, llavors des de l’oposició, vaig criticar amb duresa aquesta fórmula d’ordenació territorial per motius ben diversos: implicava no fer la revisió preceptiva del Pla Territorial Insular (PTI), amb la participació ciutadana corresponent; la seva tramitació va ser un despropòsit darrere l’altre; i, sobretot, pel que representava de desprotecció del territori, de creixement indiscriminat i sense criteri i de construcció de grans infraestructures en rústic.

En definitiva, la NTT -si el PP no l’hagués aprovada a finals del seu mandat i els nous governs autonòmic i insular no l’haguessin limitada- hauria pogut canviar la fesomia d’una Menorca que, no ho oblidem, és Reserva de Biosfera.

Lògicament, la voluntat de l’actual equip de govern del Consell Insular de Menorca, des del primer moment, no podia ser altra que estudiar les alternatives legals per evitar les conseqüències negatives que l’aplicació de la NTT podia produir. No podem oblidar que deixava l’ordenació del sòl en mans de la normativa balear, a través de la Llei Turística i Agrària, i no en mans del PTI. És per aquest motiu que vam creure convenient esperar a l’aprovació del Decret-llei de mesures urgents en matèria urbanística del Govern Balear per estudiar els seus efectes sobre la NTT i, si bé és cert que va frenar aspectes clau, hi continuava havent una contradicció entre el model territorial de la NTT i el del PTI.

D’altra banda, la NTT presentava, en certs, casos, una clara inseguretat jurídica: el PTI permetia un creixement de 600 places hoteleres anuals que la NTT impedeix; o, un altre exemple, la implantació d’energies renovables només seria possible, a Menorca, segons la NTT, si els projectes els impulsa l’administració.

És per tot açò que vam proposar, d’entrada, una derogació total de la NTT, tot i que, durant el període d’informació pública i audiència als ajuntaments i al Govern Balear, ja vam dir que podríem decidir mantenir-ne certs articles que s’avenen amb els criteris de revisió del PTI, per exemple, incloure dins el sistema general viari públic el Camí d’en Kane i el Camí Reial del Nord, com així ha passat, per la qual cosa la derogació és, ara per ara, només parcial.

En qualsevol cas, la solució definitiva vindrà amb la revisió del PTI que ja s’ha iniciat (i que és el que legalment pertocava fer, d’altra banda), una de les prioritats de l’equip de govern per continuar, en definitiva, treballant per un model territorial coherent com és el de Menorca.

 

Següent »