Maite Salord

Escriptora

Arxiu de setembre 2020

Agència Menorca Reserva de Biosfera, nova etapa

 

Aquesta setmana, s’ha reunit el primer Consell Social Reserva de Biosfera després de la reforma dels Estatuts de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera. Es tracta d’un òrgan consultiu que facilita la integració i la participació de totes les administracions públiques que tenen competències sobre l’illa, i les entitats privades més representatives en diferents àmbits de l’economia i de la societat menorquina. Les seves funcions són les de dur a terme iniciatives i propostes, però també assessorar en les actuacions que desenvolupi l’Agència, garantint en qualsevol cas la seva intervenció en els procediments que tenguin una especial transcendència per a la protecció ambiental de Menorca.

Entre els canvis més significatius, cal destacar que la Presidenta de l’Agència passa a ser la Presidenta del Consell Insular de Menorca, i es crea una Vicepresidència que ocupa la Consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. També es reorganitzen els diferents òrgans i es defineixen clarament les seves funcions: es crea el Consell Rector (que substitueix al Consell d’Administració i que és ara més transversal amb presència de tots els consellers i d’un batle); s’amplien considerablement el Consell Social i el Científic; i es crea la Junta de Batles de la Reserva de Biosfera.

Com a consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, vaig fer un breu repàs dels projectes més emblemàtics que es preveu executar durant aquest mandat, tots ells ja en marxa:

Llei Reserva de Biosfera. L’objectiu és que la declaració de Menorca com a reserva de biosfera, vint-i-sis anys després, vagi acompanyada d’un instrument normatiu específic que representi donar un fort impuls a la reserva en un moment clau per a Menorca. Així, la finalitat primera de la llei Menorca Reserva de Biosfera és assegurar que avancem en la línia del desenvolupament sostenible, tal i com contemplen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 adoptats per l’ONU, per la qual cosa la sostenibilitat ha de ser, de manera indefugible, l’eix de totes les polítiques que es duguin a terme a l’illa, amb la voluntat de consolidar i enfortir un model de desenvolupament que harmonitza els usos humans i el patrimoni natural, avui, el valor més preuat de Menorca i allò que ens diferencia de la resta de territoris.

La llei que es promou vol assegurar que la declaració de reserva de biosfera no sigui només un distintiu o un segell ambiental i vol assegurar, també, la dotació de recursos econòmics suficients per innovar i implementar experiències pilot d’actuació, així com per executar els programes, projectes i actuacions prevists en el Pla d’Acció Reserva de Biosfera. La nostra voluntat és que sigui una llei participada i debatuda, cosa que es farà amb els diferents grups polítics del Consell i en els òrgans de gestió –Consell social i Consell científic- de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Ampliació de la Reserva Biosfera Marina. El Consell Internacional de Coordinació de la Unesco, reunit a París el 19 de juny de 2019, va acordar ampliar la RB Menorca cap al mar i ens vam convertir, així, en la RB marina més àmplia del Mediterrani (514.485 ha, 85% marina i 15% terrestre). L’objectiu és tenir un litoral en un bon estat de conservació i una mar productiva a través d’un ús col·lectiu responsable, una gestió sostenible dels recursos i l’enfortiment de la capacitat de recuperació. Es tracta d’una oportunitat per teixir aliances entre la societat, el món científic i les diferents administracions amb l’objectiu comú de la sostenibilitat.

Estratègia Menorca 2030. El Consell Insular de Menorca continua la línia de feina iniciada el passat mandat amb la voluntat d’assolir els objectius de descarbonització i transició energètica establerts a l’Estratègia Menorca 2030, mitjançant les accions concretes que planteja, especialment amb aquelles amb un major impacte de reducció d’emissions: incrementar la penetració d’energies renovables en el sistema energètic de Menorca; fomentar l’autoconsum en edificis, apropant la producció a la demanda i implicant a la població; promoure el transport públic i la mobilitat elèctrica mitjançant la creació d’una infraestructura de recàrrega eficient; consolidar la feina de l’oficina d’impuls Menorca 2030, en què s’assessora la població en matèria d’energies renovables i eficiència energética, etc, etc.

Gestió Residus. El nou Pla director sectorial de residus no perillosos de Menorca estableix nous mecanismes de gestió i tractament, així com la previsió de les infraestructures i dels equipaments necessaris per a l’illa. Volem millorar la quantitat i qualitat de recollida separada a través de dos sistemes: la recollida porta a porta i la recollida en àrees d’aportació, grups de contenidors per a cada una de les cinc fraccions (paper i cartró, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i rebuig). Els usuaris hauran de pagar en funció de les quantitats de residus generats i la seva participació en la recollida separada.

Pel que fa a les actuacions en les infraestructures de residus, el document inclou millores en les instal·lacions de tractament de l’Àrea de gestió de residus de Milà, també de les instal·lacions de la Xarxa de Deixalleries de Menorca i la construcció de la planta de residus voluminosos. També es preveu la futura construcció d’una estació de transferència per a residus domèstics a Ciutadella amb l’objectiu d’optimitzar el transport de diferents fraccions de residus des de Ciutadella, amb la incorporació de sistemes de compactació.

Com es pot veure, les línies de feina són moltes i importants. Projectes engrescadors que ens ajudaran a enfortir, en un moment complicat, el nostre model econòmic i social basat en la declaració de Menorca Reserva de Biosfera. Perquè la sostenibilitat és sinònim de salut i de benestar, de diversificació econòmica i d’innovació.