Maite Salord

Escriptora

La sessió plenària del passat mes de gener va començar amb un punt ben nou: la lectura de la primera memòria elaborada pels membres de la Comissió de Greuges. Aquesta comissió  ja era recollida com a fórmula de participació ciutadana en  el Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca, aprovat pel Ple en sessió ordinària de 16 de desembre de 2002, i en el Reglament de participació ciutadana, aprovat pel Ple en sessió extraordinària de 31 de gener de 2005. Tanmateix, el procés de constitució d’aquest òrgan col·legiat no es va  engegar fins el 2015, gràcies a la iniciativa del nou equip de govern.

La Comissió de Greuges és un òrgan comissionat pel CIM que té com a missió vetllar perquè els drets de la ciutadania envers l’Administració insular siguin reals i efectius, i a aquest efecte podran supervisar-ne també l’activitat administrativa. Per tant, la Comissió té la funció d’atendre les queixes de totes les persones o d’entitats i associacions de la societat civil que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació del Consell Insular de Menorca. Vetlla, també, pel seu bon funcionament i actua, per tant,  com a supervisor i col·laborador, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. En l’exercici de les seves funcions la Comissió de Greuges actua de conformitat amb els principis de legalitat, justícia, independència i imparcialitat.

Per tant, només vam poder que agrair la feina feta a les tres persones que integren aquesta Comissió de Greuges (Emili de Balanzó, José Baber i Gràcia Seguí)  que exerceixen la seva funció de  forma altruista i amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

D’altra banda, m’agradaria destacar l’aprovació d’una iniciativa de l’equip de govern: el Pla de suport als autors literaris de Menorca, iniciativa que sorgeix pel fet que atorgam molta importància al sector de la creació. Aquest pla preveu una sèrie d’actuacions que són un suport genèric a la literatura de Menorca i a la seva promoció i difusió; però, a més, inclou com a novetat el programa anomenat Circuit d’Escriptors, que té per objectiu la promoció de la literatura de Menorca i va dirigit al públic en general, tot i que adreçat a públics específics segons l’activitat.

El propòsit marc és oferir un suport directe als creadors literaris en les seves activitats extraliteràries i, com a conseqüència, incidir en un doble sentit: fomentar la lectura dels nostres escriptors i facilitar la difusió de la seva obra. D’aquest circuit d’escriptors, se’n poden beneficiar centres escolars de tots els nivells educatius, la Xarxa de Biblioteques de Menorca, els clubs de lectura, les editorials, les llibreries i qualssevol altres entitats que treballen entorn del llibre i la lectura. El programa posa en relació els escriptors i els lectors, i és una eina que articula aquesta relació entorn de la creació literària. Les activitats d’aquest programa poden ser diverses i tenir formats diferents: tertúlies literàries, tallers de creació, presentacions de novetats, col·loquis, recitals, concerts, lectures, etc. Per la part que em toca, i per evitar mals entesos, ja he signat un document que diu que, en cap cas, em puc beneficiar d’aquest pla, mentre sigui càrrec del Consell.

Finalment, també ens vam adherir al pacte de política alimentària saludable i sostenible de Milà; vam parlar de benestar social i de temes de turisme i de territori que, com que encara no estan tancats, ja comentarem en el seu moment.

I, amb aquesta crònica, ens posam al dia. La pròxima, ja serà la d’aquest mes de febrer. Objectiu assolit!

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari