Maite Salord

Escriptora

del-Menorca-Territorial-que-PTI_1144695623_5700001_1000x692

(Fotografia del diari ARA)

 

Sens dubte, un dels plats forts del Ple del Consell Insular de Menorca del mes de març va ser l’aprovació del fi de la vigència de la Norma Territorial Transitòria, un nou instrument creat pel PP (a través d’una llei aprovada pel Parlament Balear ex professo per a Menorca), que el que fa és desfigurar el Pla Territorial Insular (PTI) del 2003:  fa desaparèixer la coherència d’un model territorial, la seguretat jurídica, i obra vies per a projectes urbanitzadors, especialment per a la urbanització del sòl rústic.

Cal recordar que, quan el 2003 es va aprovar el PTI, el que va propiciar és l’establiment d’un model territorial coherent per a Menorca, fonamentat en el creixement sostenible. Aquest PTI havia de ser objecte de revisió al cap de 10 anys (naturalment, s’havia d’anar adaptant el Pla als canvis econòmics i socials, i s’havien d’ajustar aquells aspectes del Pla que l’experiència ens demostràs que era necessari afinar) però l’anterior govern del PP, en lloc de revisar el PTI i proposar, si és que ho consideraven necessari, un nou model territorial per Menorca, el que fa durant la passada legislatura és crear la NTT.

Lògicament, la nostra voluntat no podia ser altra que estudiar les alternatives legals per evitar les conseqüències negatives que l’aplicació de la NTT podia produir. No podem oblidar que deixa l’ordenació del sòl en mans de la normativa balear, a través de la Llei Turística i Agrària, i no en mans del PTI. Per exemple, els grans equipaments en rústic depenien de la normativa balear, com també les modalitats d’allotjaments turístics, en zones urbanes i turístiques.

Així les coses, vam creure convenient esperar a l’aprovació del Decret-llei de mesures urgents en matèria urbanística del Govern Balear per estudiar els seus efectes sobre la NTT i, si bé és cert que ha frenat aspectes clau, hi continua havent una contradicció entre el model territorial de la NTT i el del PTI.

D’altra banda, la NTT presenta, en certs, casos, una clara inseguretat jurídica: el PTI permetia un creixement de 600 places hoteleres anuals que la NTT impedeix; o, un altre exemple, la implantació d’energies renovables només és possible, a Menorca, segons la NTT, si els projectes els impulsa l’administració.

És per tot açò que hem proposat una derogació total de la NTT tot i que, durant el període d’informació pública i audiència als ajuntaments i al Govern, podríem decidir mantenir-ne certs articles que s’avenen amb els criteris de revisió del PTI, per exemple, incloure dins el sistema general viari públic el Camí d’en Kane i el Camí Reial del Nord. Cal tenir en compte, d’altra banda, que la NTT estarà vigent fins que no es faci l’aprovació definitiva de la derogació (3/4 mesos aproximadament) i que els projectes que han iniciat la seva tramitació durant la vigència de la NTT tindran continuïtat.

 En qualsevol cas, és cert que la solució definitiva vindrà amb la revisió del PTI (que és el que legalment pertoca fer, d’altra banda), però tenint en compte que aquesta revisió requereix d’una tramitació llarga i complexa, que pot durar anys.

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari