Maite Salord

Escriptora

Crònica d’un Ple XIX: Pressupost 2017

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2017

Un pressupost, aquest pressupost del Consell Insular de Menorca per al 2017, no és, només, un seguit de xifres, una previsió d’ingressos i de despeses, sinó que, sobretot, marca de manera clara la línia de feina de l’equip de govern i, per tant, dibuixa un projecte de futur per a Menorca. Parlam d’objectius i de prioritats que es continuen emmarcant en un eix definitori clau: la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

El projecte de futur per a Menorca passa, de forma ineludible, per donar resposta als reptes de signe divers que afecten la nostra societat i, d’una manera especial, a les necessitats de les persones, sobretot, les més desfavorides. És per això que mantenim la reducció dels costos dels càrrecs públics i dedicam l’estalvi a mesures contra l’exclusió social, en tres grans àmbits: habitatge, educació i família.

Dins l’àmbit de les competències sobre exclusió social del Consell Insular de Menorca, s’ha redactat el Pla d’Habitatge Social de Menorca i que contempla diferents accions i projectes entre les quals volem destacar l’obertura d’una Oficina Insular d’Habitatge, que serà atesa per un/a advocat, un/a assistent social i un/a auxiliar administratiu, essent les seves principals funcions la informació i assessorament sobre els recursos existents a Menorca en temes d’habitatge a nivell social, jurídic i administratiu, intervenció en temes d’intermediació en execucions hipotecàries, organització d’accions preventives, formatives i divulgatives en temes d’habitatge, així com el recull i registre de dades relacionades amb l’habitatge. També contemplam la creació d’ una borsa de pisos socials d’estada temporal per atendre situacions d’emergència.

El pressupost del 2017 blinda una partida de 407.806’49 €  per dur a terme aquestes accions  import que parcialment resulta finançat per l’estalvi que suposa la reducció d’organigrama polític i rebaixa de sous acordada per l’equip de govern ( aproximadament 270.000’00 € que es reparteixen entre diferents departaments, corresponent a habitatge una tercera part de l’esmentada quantitat) .

La prioritat del Departament de Benestar Social i Família continua essent un any més la millora  les ajudes i serveis dirigits als col·lectius més vulnerables. És per això que, en el marc del pla de suport a la família  s’amplia el programa de menjadors escolars d’estiu a tots els Ajuntaments de l’illa que ho vulguin amb una partida de 90.000€, a més del conveni amb Càritas i creu roja per proveir les bosses d’aliments amb productes frescos, la posada en marxa d’un programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits, i l’acord amb l’associació Leader Menorca per oferir quids de suport a la primera infància.

D’altra banda el servei insular de família comptarà per primera vegada amb una línia d’ajuts per valor de 30.000€ per tal d’afavorir l’exercici de les funcions pròpies de la guarda per tutela i acolliment familiar. També es crearan també dues noves línies d’ajuts dirigides a la gent gran i a les persones amb discapacitat amb un pressupost total de 100.000€ que es distribuiran mitjançant els serveis socials municipals. En l’àmbit de la discapacitat destaca també la millora del conveni amb la fundació de persones amb discapacitat amb 137.000€ per tal de crear i conveniar noves places per aquest col·lectiu a més de l’increment fins als 100.000€ del pla d’equipaments el que permetrà, entra d’altres coses la compra de nous vehicles i la posada en marxa de nous dispositius assistencials per part de la fundació.

Un altre projecte important també pel 2017 serà la posada en marxa a Ciutadella d’un centre de promoció de l’autonomia de forma conjunta amb l’Ajuntament per tal de donar resposta a les necessitats d’aquelles persones que pateixen deteriorament cognitiu i altres demències a la zona de ponent. Aquest programa consta d’una partida de 40.000€ per equipament i una altra de 50.000€ per l’obertura del centre.

A l’apartat d’inversions, destaquen les millores a tots els centres residencials: la Casa de la Infància, on a més a més de fer les obres de l’annex que permetran portar a terme un programa de preparació per la vida adulta als joves d’a partir de 14 anys s’instal·larà aire a condicionat a tot l’edifici, amb un pressupost total de 150.000€, la mateixa quantitat que es destinarà a la residencia de gent gran també per climatització i per millorar els equipaments del centre. En el marc del pla de qualitat de Santa Rita que s’està redactant, es preveu una inversió també de 150.000€ per a cometre millores. No podem tampoc oblidar l’inici de l’aplicació del conveni col·lectiu i l’equiparació salarial amb els treballadors del Consell Insular. Pel que fa al Centre de Trepucó es preveu l’inici de les obres per crear un espai destinat a persones amb discapacitat i problemes de salut mental i/o conducta associats, la qual cosa compte amb un pressupost inicial de 200.000€.

En el programa d’Educació, la prioritat del Departament continua essent la millora del suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys. Com a novetat, destaca la posada en marxa, dintre de 2017, d’un nou programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits, gràcies a un acord entre el Departament de Benestar Social del Consell, el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Ciutadella i Càritas.

Entre 2016 i 2017, el pressupost del Departament de Cultura ha recuperat una part important dels recursos que havia perdut durant la legislatura anterior, fet que posa de manifest la prioritat política de la Cultura i el Patrimoni per a l’actual equip de govern.

En matèria de Patrimoni, i amb l’objectiu prioritari de culminar els treballs de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial, s’ha aprovat el V Pla de gestió del Patrimoni Històric de Menorca. Per primera vegada aquest Pla compta amb una partida específica per a inversions programades, de 100.000€. I en conjunt, la inversió en patrimoni històric i cultural creix un 81% respecte a l’any anterior, sumant un total de 371.844,05€. Aquest esforç referma l’aposta estratègica per fer de Menorca un lloc de referència en protecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni arqueològic.

En l’àmbit de la creació cultural, destaca la incorporació de noves línies de suport a les distintes disciplines de la creació artística: arts visuals, producció audiovisual, un pla de foment de les arts escèniques, un pla de suport als autors literaris de Menorca, i en l’àmbit musical l’aposta per convertir l’OCIM en l’orquestra professional de referència a Menorca. L’objectiu d’aquestes iniciatives és doble: d’una banda, aconseguir una major incidència de la creació cultural en la societat menorquina. De l’altra, enfortir les estructures professionals i el mercat cultural, ja que la cultura fa una aportació gens menyspreable a l’economia de l’illa. Per assolir aquests objectius, el pressupost del programa de promoció i creació cultural s’incrementa en un 30% respecte a l’any anterior.

Finalment, cal destacar la destinació d’una partida específica de 20.000€ a activitats de l’Any Pasqual Calbó, declarat com a tal pel Ple del Consell Insular de Menorca el novembre de 2015. Aquesta aportació, junt amb les que faran el Govern de les Illes Baleras i l’Ajuntament de Maó, permetrà desenvolupar un bon programa d’activitats al llarg de tot l’any, per conèixer millor i difondre la pintura d’aquest gran pintor il·lustrat menorquí.

Quant a Joventut,  farem realitat la fase final de redacció i aprovació del I Pla Menorca Jove per a la seva aplicació marcant el full de ruta per a l’impuls de les polítiques insulars en matèria de joventut amb la participació de totes les institucions i entitats públiques i privades implicades així com amb els i les joves de l’illa. Recuperarem, també, la presència física autònoma i pròpia de l’Injove per tornar a donar-li el protagonisme i accessibilitat per als i les joves que mai havia d’haver perdut i continuarem impulsant el disseny i l’oferta diversificada i accessible d’activitats per a tots els i les joves de Menorca.

Treballarem i col·laborarem conjuntament amb totes les entitats juvenils  i amb els i les joves de tota l’illa , destinant una quantitat per part de l’àrea de Joventut del CIM de 10.000 euros a més a més de tots els mitjans humans i tècnics dels que disposa l’àrea, per tal de recuperar el Consell de la Joventut de Menorca com a veritable entorn de diàleg i participació del jovent en el desenvolupament de les polítiques insulars  en matèria de Joventut.

Continuarem amb la inversió en instal·lacions juvenils amb una aportació de 250.000 euros per a finalitzar les obres iniciades en 2016 al campament de Biniparratx, una de les instal·lacions juvenils més emblemàtiques de l’illa.

Aquest any cal destacar que l’àrea d’Esports assumeix la gestió i l’organització dels Jocs  d’IGA Menorca (fases Insulars) en coordinació amb les Federacions Esportives i els Ajuntaments de Menorca, així com  la gestió, organització i participació dels jocs de Gotland 2017, amb un pressupost de 330.000€ que seran finançats amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, els ajuntaments i el sector empresarial.

Dins el nostre marc competencial de l’esport en l’edat escolar s’aposta d’una manera determinant pels valors que l’activitat física té, a través del programa “Posam valors a l’esport”, realitzant diferents activitats orientades als diferents àmbits de l’esport escolar: promoció, iniciació i competició. Les activitats es duran a terme amb col·laboració amb els diferents agents del sistema esportiu: Govern Balear, altres departaments del Consell Insular, Ajuntaments, Delegacions federatives i altres entitats, dotat amb un pressupost  de 30.000 euros.

Finalment, cal destacar la destinació d’una partida específica de 40.000 euros per establir un sistema de beques per als infants i joves amb necessitats econòmiques i/o en risc d’exclusió social mitjançant el programa “La promoció de l’esport educatiu a la infància i la joventut”, que faciliti l’accés els al·lots i al·lotes a l’oferta d’activitats esportives existents en el municipi de residència.

L’aposta per la innovació serà un dels eixos estratègics per al desenvolupament socioeconòmic de Menorca i és per això que desenvoluparem accions per a la dinamització i foment de la Innovació i la Tecnologia, a la vegada que col·laborarem i cogestionarem  el Centre Bit Menorca amb el Govern de les Illes Balears i la FundacióBit perquè es converteixi en el centre de referència en matèria d’Innovació i Tecnologia de l’illa i entorn més idoni per a la col·laboració, disseny i llançament d’iniciatives i ecosistema professional i empresarial innovador i tecnològic.  Finalment, iniciarem el projecte d’esmena de deficiències generades als carrers dels municipis de Menorca durant la construcció de la xarxa de fibra òptica de l’administració pública insular i continuarem amb la connexió per autoprestació de noves seus públiques.

Pel que fa al  departament de Projecció econòmica, destacam la posada en marxa del projecte de promoció Made in Menorca, concepte que engloba la promoció del producte local produït i elaborat a Menorca i a través del que es fomenta el consum de proximitat i la introducció en nous canals de comercialització. D’altra banda, el comerç de proximitat i l’ajuda als ajuntaments per la dinamització dels centres és per aquest equip de govern, una prioritat, per això seguirem apostant per ajudar als ajuntaments amb ajudes directes per dinamitzar els centres i apropar els comerços i mercats als ciutadans. Així mateix, també ho és potenciar l’Artesania de Menorca i fomentar la creació artística, per enfortir l’economia local i mostrar al món els oficis més antics i arrelats del nostre territori. Per assolir aquest objectiu, el pressupost del programa d’Artesania per actuacions en matèria de foment de l’activitat econòmica del sector artesanal es fixa en  113.000 euros.

Quant a les polítiques d’ocupació, finalitzarem el procés d’elaboració del Pla d’Ocupació de Menorca, per tal de prioritzar el consens, l’adequació i el realisme en el disseny de polítiques actives en aquesta matèria.

Si passam a la promoció turística, cal destacar l’aportació directa de l’Agència de turisme balear (ATB), a través de la signatura d’un conveni dotat amb 300.000€, la qual cosa ens permetrà, des de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, continuar consolidant i millorant el posicionament de l’illa com a destinació única i amb identitat pròpia. En aquest sentit, volem destacar, també, la inclusió de noves partides pressupostàries per valor de 140.000€ dedicades a la creació de producte turístic i a actuacions de posada en valor del turisme dins l’illa.

Menció a part mereix el fet que la dotació per al Llatzeret augmenti fins als 500.000€ per iniciar el compliment a les propostes que plantegi el Pla d’usos, encarregat dins el 2016, culminació de la feina conjunta entre administració, entitats i associacions per elaborar un Full de ruta que en fos la base. Aquest fet posa en evidència el clar compromís de l’equip de govern per rehabilitar i impulsar aquest espai emblemàtic de l’illa, d’extraordinari valor històric i patrimonial, tant per als menorquins com per als nostres visitants.

En matèria d’Ordenació Turística l’any 2017 es vol reforçar el servei amb més recursos humans per donar resposta a les  demandes del sector i fer més àgil la tramitació de projectes interessants pel desenvolupament turístic de Menorca. De fet un dels objectius pel 2017 és definir el Pla de desenvolupament turístic de Menorca amb la participació de la societat menorquina i els partits polítics representats a Menorca. Es vol treballar conjuntament per definir les tàctiques, acciones i estratègies que s’hauran de dur a terme per gestionar el turisme en un termini de 10 anys. I també dins aquesta planificació de la gestió turística hi entra el Pla d’intervenció en àmbits turístics que es farà amb la revisió del PTI.

Seguirem fomentant la formació dins el sector turístic conjuntament amb el departament d’Ocupació del mateix Consell Insular de Menorca. En aquest sentit, es duran a terme les proves d’habilitació de guies turístics, així com altres cursos per fomentar la qualitat de servei i professionalització dels treballadors.

Pel que fa al departament d’ordenació del territori, el pressupost de 2017 respon a la prioritat marcada per la legislatura: la redacció de la revisió del Pla territorial Insular. Enguany es preveu executar la fase del document d’avanç i, per tant, el Consell Insular haurà de treballar al màxim en la coordinació entre els departaments involucrats, el mateix departament d’ordenació del territori i l’equip redactor per a un eficaç desenvolupament de la feina que ha de concloure en la revisió d’aquest instrument imprescindible per dur a terme un ús sostenible i ordenat del territori que dóna valor diferencial a la nostra illa.

Quant a la conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, els objectius prioritaris per al 2017 són millorar la sanitat vegetal i animal de les espècies agrícoles i ramaderes; millorar la capacitació i assessorament del sector agrícola i ramader; reconèixer els serveis ambientals generats per les bones pràctiques agrícoles i donar suport a les bones practiques cinegètiques; i, finalment, estalonar la bona gestió dels animals de companyia i evitar els impactes ambientals que les espècies asilvestrades ocasionen al medi natural.

D’altra banda, apostam per la implantació d’energies renovables a edificis públics del CIMe en règim d’autoconsum, i treballam en millorar i reformar edificis patrimonials del CIM vetllant per la seva eficiència energètica. Cream, també, una xarxa d’iniciatives administració-ciutadania-empresa per projectes encaminats cap a la sostenibilitat: mobilitat elèctrica, protecció del cel nocturn, ús eficient de l’aigua, etc. La conservació de la biodiversitat i del patrimoni geològic, fent-ne seguiment, invertint en la seva interpretació i comunicant i celebrat esdeveniments científics a Menorca en aquests àmbits, és una altra de les nostres prioritats.

Pel que fa a la Reserva de la Biosfera, apostam, per la comunicació dels valors de la Reserva de Biosfera, l’educació ambiental i la participació activa de la societat en la RB. També en aquells aspectes que fan referència a la planificació i ordenació: impuls del Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera, el Pla Director Sectorial de Residus i el Pla de Pedreres de Menorca. D’altra banda, volem impulsar  la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres de la UNESCO, com a seu dedicada a la sostenibilitat i ampliar la delimitació de la RB cap al mar, impuls d’una nova zonificació, i contribució a la protecció del Mediterrani Occidental front als projectes de prospeccions petrolieres.

En relació amb les actuacions a la xarxa viària, seguirem amb les inversions de millora de les carreteres i camins amb un impuls a la reforma de la Me-1 que comptarà amb un import de 6.186.580,00€, sense oblidar les millores de ferm de les carreteres Me-2 i del primer tram de la Me-7 o la millora de la intersecció de la carretera Me-12 en el nucli urbà de Sant Climent, com a actuacions més destacades. A més de seguir la tramitació per a la redacció de diversos projectes de millora de la xarxa viària, tant dels que resten de la carretera Me-1, com la millora de la Me-18 o la intersecció de la Me-6 amb la carretera de Sant Felip.

Dues fites que ens marcam per aquest exercici són la contractació de l’equip redactor del nou Pla Director Sectorial de Carreteres, com a eina de planificació d’una xarxa de carreteres segura, fluïda, eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit de Menorca, i dur a terme un pla de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat de la xarxa viària en la que hi destinam 100.000,00€. D’altra banda, es revisarà el conveni amb als ajuntaments per a la millora de la xarxa local i municipal per satisfer millor les demandes dels municipis amb 250.000,00€ per a inversions. També, durem a terme les actuacions de millora i de recuperació del camí de Cavalls i la tramitació de la revisió del seu pla especial. Elaborarem un catàleg que reculli la informació més rellevant de camins rurals i per determinar-ne la titularitat, i seguirem amb les tasques de recuperació del camí d’en Kane.

Pel què fa a la part de transports, iniciarem el desplegament del pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera. Disposarem d’una partida inicial de 286.500,00€ per fer front a les millores de les parades i les obres de millora en l’estació d’autobusos de Maó, treballarem per dotar Ciutadella d’una estació d’autobusos en la que hi destinam 200.000,00€. Iniciarem la posada en marxa d’una aplicació mòbil d’informació instantània del servei de transport regular.

Seguirem col·laborant amb altres administracions. Així, amb el Govern de les Illes Balears continuarem amb la implantació del Sistema Tarifari Integrat, amb la redacció del Pla Sectorial de Transports i Mobilitat de les Illes Balears, amb la coordinació per a la licitació de les noves concessions i la posada en marxa d’una aplicació mòbil d’informació, al moment, del servei de transport regular. D’altra banda amb els municipis de l’illa col·laborarem per dotar les parades amb la infraestructura adequada, amb l’ajuntament de Ciutadella per dotar aquesta població d’una estació d’autobusos. Coordinarem i assessorarem els ajuntaments per a la implantació dels taxis de set places i homogeneïtzar tarifes a nivell insular.

En relació amb el servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles continuarem amb la tramitació de l’expedient de licitació del servei d’ITV, que caduca el 2017.

D’altra banda, seguirem reivindicant la implantació de la tarifa plana universal de 30 euros per al transport aeri entre illes i de la revisió de l’OSP de la connexió Menorca-Madrid perquè s’adeqüi a les necessitats de la societat menorquina.

Finalment, el Consell continua al costat dels ajuntaments afavorint, de manera directa, les inversions als municipis, a través del Pla Insular de Cooperació, augmentant el d’inversions en equipaments culturals i esportius.

Aquests són els pressuposts del Consell Insular de Menorca, del govern de Menorca, pensats per a les persones, en un sentit ampli: benestar, impuls de l’economia i conservació del paisatge, sense oblidar, en cap cas, les que han estat les premisses que guien el programa d’aquest equip de govern:  la solidaritat, la participació, l’eficiència i la transparència.

 

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari